Dret Administratiu

Business
Center

Planned completion date
3rd quarter 2022

El dret administratiu és la branca del dret públic que regula l'organització, el funcionament, els poders i els deures de l'Administració pública i les consegüents relacions jurídiques entre l'Administració
Us podem ajudar en:

Procediments administratius i contenciós administratius

Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques

Expropiacions

Contractació pública

Planejament general urbanístic i derivat

Informes i dictàmens

Gestió urbanística

Llicències

Som globals

ALTRES SERVEIS ECONÒMICS