Dret Civil

Business
Center

Planned completion date
3rd quarter 2022

El dret civil és la branca del dret que, en general, regula les reglacions civils o privades de les persones.
Us podem ajudar en:

Dret d'obligacions i contractes

Dret registral, hipotecari i notarial

Danys

Responsabilitat civil

Successions

Dret de família

Dret immobiliari i de la construcció

Dret de la propietat horitzontal

Dret de la circulació

Dret d'obligacions i contractes

 

El dret dels contractes i obligacions és el conjunt de disposicions que serveixen per regular els actes i negocis jurídics i les conseqüències que se'n deriven. Les obligacions comprenen un concepte més ampli que els contractes, ja que constitueixen una espècie dins el gènere d'obligacions.

Les obligacions obliguen la part deutora de l'obligació a complir una prestació objecte del negoci jurídic. La major part de les vegades, les obligacions neixen dels contractes, que són acords en què les parts es comprometen recíprocament.

Tot i que els contractes són la forma per excel·lència de crear obligacions, també poden néixer per la voluntat unilateral d'una de les parts o poden sorgir alienes a la voluntat de les parts. Els contractes es poden constituir per crear obligacions, per modificar-les o per extingir-les.

Dret registral, hipotecari i notarial

Danys

Responsabilitat civil

Successions

Dret de família

Dret immobiliari i de la construcció

Dret de la propietat horitzontal

Dret de la circulació

Som globals

ALTRES SERVEIS JURÍDICS