Dret laboral

Business
Center

Planned completion date
3rd quarter 2022

El dret laboral, dret del treball o dret social és una branca del dret els principis i les normes jurídiques dels quals tenen per objecte la tutela del treball humà realitzat en forma lliure, per compte d'altri, en relació de dependència i a canvi d'una contraprestació.
Us podem ajudar en:

Confecció nòmines i presentació tc1 i tc2

Liquidació impostos periòdics

Assessorament davant de canvis legislatius

Altes, baixes i modificacions a la seguretat social

Contractes i pròrrogues

Llistats i anàlisi de costos

Tramitacions baixes laborals

Estudi sobre els càlculs de la pensions

Som globals

ALTRES SERVEIS ECONÒMICS